Informacja o wybranych uchwałach podjętych przez Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej / Selected information on resolutions taken by the Ordinary Reporting and Electoral General Meeting of Members of the Association of Students and Alumni of the Warsaw University of Technology Business School.

Szanowni Absolwenci, Studenci – Członkowie Stowarzyszenia SAAMBA,

w dniu 3 lutego 2023r. w siedzibie przy ul. Koszykowej w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Zgodnie z porządkiem obrad na nowego Prezesa Zarządu wybrany został Andrzej Marton absolwent IMBA rocznik 2000 oraz powołani zostali pozostali członkowie Zarządu Agnieszka Ert-Eberdt, Tomasz Bożyczko, Agata Pękalska oraz Dariusz Jura.

Podczas posiedzenia, na kolejną kadencję – na członków Komisji Rewizyjnej wybrani zostali Aneta Mioduszewska–Freundlich, Monika Popiołek oraz Adam Danieluk.

Ponad to, z ważniejszych punktów porządku obrad zatwierdzone zostało Sprawozdanie Zarządu oraz Sprawozdanie Finansowe za rok 2022, a członkom poprzedniego Zarządu udzielone zostało absolutorium.

———————————————————————————————————————-

Dear Alumni, Students – Members of the SAAMBA Association,                                    

on 3 February 2023 at the headquarter on Koszykowa Street, the Ordinary Reporting and Electoral General Meeting of the Members of the Association of Students and Alumni of the Warsaw University of Technology Business School took place.

According to the agenda, Andrzej Marton, IMBA graduate of 2000 was elected as the new President of the Management Board as well as other members of the Management Board were appointed therein: Agnieszka Ert-Eberdt, Tomasz Bożyczko, Agata Pękalska and Dariusz Jura.

During the meeting, Aneta Mioduszewska – Freundlich, Monika Popiołek and Adam Danieluk were elected as members of the Audit Committee for the next term of office.

In addition, among the most important items on the agenda, the Report of the Management Board and the Financial Report for the year 2022 were approved, and the members of the previous Management Board were given discharge.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu / Notice of the General Assembly Meeting of the SAAMBA Association

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Stowarzyszenia
Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej SAAMBA

Uprzejmie zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej SAAMBA,
które odbędzie się w siedzibie Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 79,
sala 213.
I termin – 03.02.2023 (piątek) 17.30
II termin – 03.02.2023 (piątek) 18.30
Przypominamy, że uczestnicy muszą mieć opłacone składki członkowskie – więcej informacji na
stronie SAAMBA.
Porządek obrad Walnego Zebrania SAAMBA

 1. Sprawdzenie listy obecności
 2. Otwarcie/odwieszenie zebrania i przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
 4. Zatwierdzenie porządku obrad
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za poprzedni okres
 6. Przedstawienie przez Zarząd lub osobę wyznaczoną sprawozdania finansowego za
  poprzedni okres
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności za poprzedni okres
 8. Przyjęcie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia i udzielenie im absolutorium
 9. Przyjęcie sprawozdania finansowego i podjęcie uchwały o przeznaczeniu ewentualnego
  zysku na cele statutowe
 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 11. Podjęcie uchwały o wyborze Prezesa Zarządu
 12. Podjęcie uchwały o liczbie Członków Zarządu
 13. Podjęcie uchwały o wyborze Członków Zarządu
 14. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej
 15. Omówienie proponowanych zmian Statutu
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
 17. Wolne wnioski
 18. Zamknięcie zebrania

Notice of the General Assembly Meeting of the Students and Alumni Association of

Warsaw University of Technology Business School SAAMBA

We have the pleasure to invite you to the General Assembly Meeting of the Warsaw University of
Technology Business School Students and Alumni Association SAAMBA, which will be held at
Warsaw University of Technology Business School, Koszykowa 79, room 213. The Meeting time:
I – Feb, 3 2023 (Friday) 5.30 PM
II – Feb, 3 2023 (Friday) 6.30 PM
This is a kind reminder that for individuals to be granted membership and benefit from voting
rights, Statute-defined membership fees need to be paid ahead of General Assembly. For more
details please visit SAAMBA website.

General Assembly Agenda

 1. List of participants
 2. Opening/resuming of the Meeting and Agenda approval
 3. Election of the Chairman and Secretary of the meeting
 4. Acceptance of the Meeting Agenda
 5. Presentation by the Board of the activity report and financial statement for the previous
  period
 6. Presentation by the Audit Committee of the activity report for the previous period
 7. Activity reports approval by Association authorities and discharge granting to the Board
 8. Approval of the financial statements and acceptance of Associations’ profit allocation for
  statutory purposes
 9. Election of the ballot counting Committee
 10. Resolution on the election of the President of the Management Board
 11. Resolution on the number of members of the Management Board
 12. Resolution on the election of Members of the Management Board
 13. Resolution on the election of the Audit Committee
 14. Discussion on the proposed amendments to the Association’s Statute
 15. Resolution on amendments to the Association’s Statute and approval of the consolidated
  text of the Association’s Statute
 16. Any other business
 17. The Meeting closure

Szukamy kandydatów na stanowiska Prezesa oraz Członków Zarządu SAAMBA

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia SAAMBA

W związku z upływającą kadencją obecnego zarządu Stowarzyszenia informujemy, że szukamy kandydatów na stanowiska Prezesa oraz Członków Zarządu SAAMBA. Wybory odbędą się na najbliższej sesji Walnego Zgromadzenia, o terminie którego poinformujemy oddzielnie.Jeśli poważnie myślicie o budowaniu swojej kariery zawodowej w kierunku wyższych stanowisk menedżerskich, doświadczenie zasiadania w Zarządzie Stowarzyszenia na pewno będzie bardzo pomocne w osiągnięciu sukcesu na tej ścieżce. W pracy Zarządu Stowarzyszenia jest miejsce na kreatywność i ciekawe inicjatywy, a także wspólne działania ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej. Stwarza to również możliwość zapoznania się z formalnymi aspektami prowadzenia organizacji, co także zaprocentuje podczas ubiegania się o stanowiska wyższej kadry kierowniczej.Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana niniejszym ogłoszeniem daj nam znać wysyłając e-maila na adres:biuro@saamba.org.pl

Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 30 kwietnia 2021 r.Zarząd Stowarzyszenia SAAMBA

Zawieszenie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia SAAMBA

Drodzy Koledzy i Kolezanki,

Niniejszym zawiadamiamy, że z powodu pandemii i obowiązujących ograniczeń, a także ze względu na bezpieczeństwo członków Stowarzyszenia obrazy Walnego zebrania zaplanowane na 5-go listopada br., decyzją Zarządu zostają zostają czasowo zawieszone. O wznowieniu obrad i nowym terminie poinformujemy z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Stowarzyszenia SAAMBA.

We hereby inform that due to pandemic limitations as well as safety of the Association members continuation General Assembly Meeting of the SAAMBA Association, initially scheduled on Nov 5 is suspended. We will inform about resuming of the meeting and provide new date at least 2 weeks before.
We apologize for any inconvenience. SAAMBA Management Board.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia / General Assembly Meeting of the Association 5.11.2020

Niniejszym zawiadamiamy, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia kontynuować będzie swoje obrady dnia 5 listopada 2020 r. (czwartek), w sali 300, w siedzibie Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. 1-szy termin wyznaczono na godzinę 18:00, 2-gi termin na godzinę 19:00.
Zebranie w całości będzie poświęcone wyborom nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną i obecny Zarząd zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu obrad. Wtedy nowy termin będzie wyznaczony, a członkowie Stowarzyszenia o tym poinformowani.
Przypominamy, że uczestnicy muszą mieć opłacone składki członkowskie za bieżący rok (więcej na: 
http://saamba.org.pl/join/).

We hereby inform that the General Assembly Meeting of the Association dedicated to the reports for 2019 will be continued on November 5, 2020 (Thursday), at 6pm in the Business School of Warsaw University of Technology, room 300. The second term was set for the same day at 7pm.
The meeting will be exclusively dedicated fo election of new Management Board and Revision Commitee.
In addition and considering current pandemic situation the Management Board reserve the rights to postpone the meeting. In such case new term will be set and the Association members informed.
We also remind you that participants must have membership fees paid for the current year (see more on: 
http://saamba.org.pl/join/).

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Stowarzyszenia SAAMBA / Notification about the General Assembly Meeting of the SAAMBA Association

Niniejszym zawiadamiamy, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia poświęcone sprawozdaniom za rok 2019 odbędzie się 17 września 2019 roku (czwartek), o godzinie 18:00 w Szkole Biznesu Biznesu Politechniki Warszawskiej, sala nr 300. Drugi termin wyznaczono tego samego dnia na godzinę 19:00.W związku z upływającą kadencją obecnego Zarządu podczas spotkania odbędą się również wybory składu nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.Szczegóły na stronie Stowarzyszenia:www.saamba.org.pl
Przypominamy, że uczestnicy muszą mieć opłacone składki członkowskie za bieżący rok (więcej na: http://saamba.org.pl/join/).

We hereby inform that the General Assembly Meeting of the Association dedicated to the reports for 2019 will be held on September 17, 2020 (Thursday), at 6pm in the Business School of Warsaw University of Technology, room 300. The second term was set for the same day at 7pm.Due to expiring term of office of the Management Board, during the Meeting election of the new Board as well as Revision Commitee will be conducted.More details on the Association’s website:www.saamba.org.pl
We also remind you that participants must have membership fees paid for the current year (see more on: http://saamba.org.pl/join/).

Billiard – 16.04.2020

On behalf of SAAMBA, WUT Business School Student and Alumni Association, we would like to invite you to a pool playing evening. The session will start on April, 16 at 6.30 PM but we will be waiting for you from 6PM for those willing to join our warm-up session.
When: 16.04.2020, 6.30 PM
Where: Hula Kula, Jagiellońska 82B, 03-301 Warsaw

W imieniu SAAMBA, Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warsawskiej, chcemy Was zaprosić na wieczór gry w bilard.
Spotkanie rozpocznie sie 16 kwietnia o godz. 18.30 – będziemy na Was czekać od godziny 18:00, dla osób, które bedą chciały dołączyć do rozgrzewki 😉
Kiedy: 16.04.2020 godz. 18.30
Gdzie: Hula Kula, Jagiellońska 82B, 03-301 Warszawa

BOWLING Night

Drodzy,
Dziękujemy za pełen emocji wieczór gry w kręgle. Zwycięzców prezentujemy na zdjęciu


Dear all,
Thank you for joining as at the bowling event. The winners are smiling to you from the picture

🏆
Bowling night winners

Bowling night – new date 05.03.2020

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!
Na podstawie Waszych próśb, wychodzimy naprzeciw Waszym oczekiwaniom i przesuwamy termin naszego spotkania o jeden tydzień!

Serdecznie zapraszamy Was na spotkanie w duchu przyjacielskiej rywalizacji – wieczór gry w kręgle! Spotkanie rozpocznie sie 5 marca o godz. 18.30 – będziemy na Was czekać od godziny 18:00, dla osób, które bedą chciały dołączyć do rozgrzewki 😉
Gdzie? Klub Arco, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 19, 02-366 Warszawa, Poland
Kiedy? 05.03.2020 godz. 18.30 
Link do zapisów
Dear Colleagues and Friends, 
Based on your requests, we are going out toward your expectations and shifting the timing of the event by one week!

We are pleased to invite you to a meeting of friendly completition – a bowling evening! The session will start at 6.30 PM but we will be waiting for you on March, 5 from 6PM for those willing to join our warm-up session 😉
Where? Arco Club, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 19, 02-366 Warsaw, Poland
When? 05.03.2020 6:30 PM
Sign up link

Działaj z SAAMBA

Chcieliśmy zaprosić Was do współpracy w nadawaniu kształtu naszej organizacji. Szukamy osób do pomocy w następujących obszarach:

 • social media
 • event management
 • księgowość

Dla dwóch pierwszych obszarów szukamy pasjonatów i entuzjastów, a w przypadku księgowości, szukamy specjalisty w tej dziedzinie. Obiecujemy, że powyższe działania nie będą wymagały dużego nakładu pracy. W zamian oferujemy nowe doświadczenie, networking oraz współtworzenie i rozwój organizacji. Jesteśmy przekonanie, że wyniesiesz z tego doświadczenia coś dla siebie 😉

Dodatkowo, napiszcie do nas kiedy macie jakiś ciekawy pomysł… wszystkie pomysły są mile widziane… Jeśli chcesz zorganizować wykład, dać wykład albo masz pomysł kogo możemy zaprosić, prosimy o kontakt.

Jeśli masz trochę czasu i chęci zaangażować się w naszą działalność, proszę odezwij się do nas!

kontakt: magdalena@saamba.org.pl / 608531380