Zwyczajne Sprawozdawcze i Wyborcze Walne Zgromadzenie SAAMBA


Ogłoszenie
Warszawa, dnia 10.11.2017 r.

Szanowni Studenci i Absolwenci,

Zarząd Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej SAAMBA, działając na podstawie Statutu, ustala termin Zwyczajnego Sprawozdawczego i Wyborczego Walnego Zgromadzenia, na dzień 24 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 19:00 (drugi termin o godz. 19:30) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 79 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie Zgromadzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad
II. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia
III. Wybór Komisji Skrutacyjnej
IV. Zatwierdzenie porządku obrad
V. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia
VI. Sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego
VII. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
VIII. Głosowanie uchwały akceptującej sprawozdanie finansowe
IX. Głosowanie uchwały akceptującej sprawozdanie merytoryczne
X. Głosowanie uchwały o przeznaczeniu wpływów za ostatni okres obrachunkowy
XI. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
XII. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej
XIII. Dyskusja merytoryczna o wizji rozwoju Stowarzyszenia
XIV. Wybory nowych władz Stowarzyszenia (Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński)
XV. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia
XVI. Wolne wnioski
XVII. Zamknięcie Zgromadzenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia!
Zarząd SAAMBA

I. Otwarcie Zgromadzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad

II. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia

III. Wybór Komisji Skrutacyjnej

IV. Zatwierdzenie porządku obrad

V. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia

VI. Sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego

VII. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

VIII. Głosowanie uchwały akceptującej sprawozdanie finansowe

IX. Głosowanie uchwały akceptującej sprawozdanie merytoryczne

X. Głosowanie uchwały o przeznaczeniu wpływów za ostatni okres obrachunkowy

XI. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi

XII. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej

XIII. Dyskusja merytoryczna o wizji rozwoju Stowarzyszenia

XIV. Wybory nowych władz Stowarzyszenia (Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński)

XV. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia

XVI. Wolne wnioski

XVII. Zamknięcie Zgromadzenia

Copyright © SAAMBA Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej 2019 r.