Zwyczajne Sprawozdawcze i Wyborcze Walne Zgromadzenie SAAMBA


Ogłoszenie
Warszawa, dnia 09.04.2018 r.

Szanowni Studenci i Absolwenci,

Zarząd Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej SAAMBA, działając na podstawie Statutu, ustala termin Zwyczajnego Sprawozdawczego i Wyborczego Walnego Zgromadzenia, na dzień 26 kwietnia 2018 r. o godz. 18:30 (drugi termin o godz. 19:00) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 79 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie Zgromadzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad
II. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia
III. Wybór Komisji Skrutacyjnej
IV. Zatwierdzenie porządku obrad
V. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia
VI. Sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego
VII. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
VIII. Głosowanie uchwały akceptującej sprawozdanie finansowe
IX. Głosowanie uchwały akceptującej sprawozdanie merytoryczne
X. Głosowanie uchwały o przeznaczeniu wpływów za ostatni okres obrachunkowy
XI. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
XII. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej
XIII. Wybory nowych władz Stowarzyszenia (Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński)
XIV. Wolne wnioski
XV. Zamknięcie Zgromadzenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia!
Zarząd SAAMBA

I. Otwarcie Zgromadzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad

II. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia

III. Wybór Komisji Skrutacyjnej

IV. Zatwierdzenie porządku obrad

V. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia

VI. Sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego

VII. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

VIII. Głosowanie uchwały akceptującej sprawozdanie finansowe

IX. Głosowanie uchwały akceptującej sprawozdanie merytoryczne

X. Głosowanie uchwały o przeznaczeniu wpływów za ostatni okres obrachunkowy

XI. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi

XII. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej

XIII. Dyskusja merytoryczna o wizji rozwoju Stowarzyszenia

XIV. Wybory nowych władz Stowarzyszenia (Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński)

XV. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia

XVI. Wolne wnioski

XVII. Zamknięcie Zgromadzenia

Copyright © SAAMBA Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej 2019 r.