Odwołanie Zwyczajnego Sprawozdawczego i Wyborczego Walnego Zgromadzenia SAAMBA

Szanowni Studenci i Absolwenci,

decyzją Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, którego termin został określony na 26.04.2018 r. o godzinie 18:30, zostaje odwołane.

Powodem odwołania WZ jest niezamknięcie rozliczeń oraz związanej z nimi dokumentacji formalnej, co uniemożliwiło sporządzenie pełnych sprawozdań: finansowego i merytorycznego w terminie.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia informuje, że nowy termin zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (najprawdopodobniej przed końcem maja br.) zostanie oznaczony w odrębnym komunikacie skierowanym do wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Ponadto Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do wszystkich Członków Stowarzyszenia z uprzejmą prośbą o weryfikację i aktualizację swoich danych kontaktowych zawartych w Aplikacji Członkowskiej Stowarzyszenia. Wszelkie informacje i komunikaty wysyłane są wyłącznie na podane tam adresy mailowe.

Z poważaniem,
Zarząd SAAMBA

 

I. Otwarcie Zgromadzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad

II. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia

III. Wybór Komisji Skrutacyjnej

IV. Zatwierdzenie porządku obrad

V. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia

VI. Sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego

VII. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

VIII. Głosowanie uchwały akceptującej sprawozdanie finansowe

IX. Głosowanie uchwały akceptującej sprawozdanie merytoryczne

X. Głosowanie uchwały o przeznaczeniu wpływów za ostatni okres obrachunkowy

XI. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi

XII. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej

XIII. Dyskusja merytoryczna o wizji rozwoju Stowarzyszenia

XIV. Wybory nowych władz Stowarzyszenia (Prezes, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński)

XV. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia

XVI. Wolne wnioski

XVII. Zamknięcie Zgromadzenia

Copyright © SAAMBA Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej 2019 r.