Niniejszym zawiadamiamy, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia kontynuować będzie swoje obrady dnia 5 listopada 2020 r. (czwartek), w sali 300, w siedzibie Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. 1-szy termin wyznaczono na godzinę 18:00, 2-gi termin na godzinę 19:00.
Zebranie w całości będzie poświęcone wyborom nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną i obecny Zarząd zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu obrad. Wtedy nowy termin będzie wyznaczony, a członkowie Stowarzyszenia o tym poinformowani.
Przypominamy, że uczestnicy muszą mieć opłacone składki członkowskie za bieżący rok (więcej na: 
http://saamba.org.pl/join/).

We hereby inform that the General Assembly Meeting of the Association dedicated to the reports for 2019 will be continued on November 5, 2020 (Thursday), at 6pm in the Business School of Warsaw University of Technology, room 300. The second term was set for the same day at 7pm.
The meeting will be exclusively dedicated fo election of new Management Board and Revision Commitee.
In addition and considering current pandemic situation the Management Board reserve the rights to postpone the meeting. In such case new term will be set and the Association members informed.
We also remind you that participants must have membership fees paid for the current year (see more on: 
http://saamba.org.pl/join/).