Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Stowarzyszenia
Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej SAAMBA

Uprzejmie zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej SAAMBA,
które odbędzie się w siedzibie Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 79,
sala 213.
I termin – 03.02.2023 (piątek) 17.30
II termin – 03.02.2023 (piątek) 18.30
Przypominamy, że uczestnicy muszą mieć opłacone składki członkowskie – więcej informacji na
stronie SAAMBA.
Porządek obrad Walnego Zebrania SAAMBA

 1. Sprawdzenie listy obecności
 2. Otwarcie/odwieszenie zebrania i przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
 4. Zatwierdzenie porządku obrad
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za poprzedni okres
 6. Przedstawienie przez Zarząd lub osobę wyznaczoną sprawozdania finansowego za
  poprzedni okres
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności za poprzedni okres
 8. Przyjęcie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia i udzielenie im absolutorium
 9. Przyjęcie sprawozdania finansowego i podjęcie uchwały o przeznaczeniu ewentualnego
  zysku na cele statutowe
 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 11. Podjęcie uchwały o wyborze Prezesa Zarządu
 12. Podjęcie uchwały o liczbie Członków Zarządu
 13. Podjęcie uchwały o wyborze Członków Zarządu
 14. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej
 15. Omówienie proponowanych zmian Statutu
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
 17. Wolne wnioski
 18. Zamknięcie zebrania

Notice of the General Assembly Meeting of the Students and Alumni Association of

Warsaw University of Technology Business School SAAMBA

We have the pleasure to invite you to the General Assembly Meeting of the Warsaw University of
Technology Business School Students and Alumni Association SAAMBA, which will be held at
Warsaw University of Technology Business School, Koszykowa 79, room 213. The Meeting time:
I – Feb, 3 2023 (Friday) 5.30 PM
II – Feb, 3 2023 (Friday) 6.30 PM
This is a kind reminder that for individuals to be granted membership and benefit from voting
rights, Statute-defined membership fees need to be paid ahead of General Assembly. For more
details please visit SAAMBA website.

General Assembly Agenda

 1. List of participants
 2. Opening/resuming of the Meeting and Agenda approval
 3. Election of the Chairman and Secretary of the meeting
 4. Acceptance of the Meeting Agenda
 5. Presentation by the Board of the activity report and financial statement for the previous
  period
 6. Presentation by the Audit Committee of the activity report for the previous period
 7. Activity reports approval by Association authorities and discharge granting to the Board
 8. Approval of the financial statements and acceptance of Associations’ profit allocation for
  statutory purposes
 9. Election of the ballot counting Committee
 10. Resolution on the election of the President of the Management Board
 11. Resolution on the number of members of the Management Board
 12. Resolution on the election of Members of the Management Board
 13. Resolution on the election of the Audit Committee
 14. Discussion on the proposed amendments to the Association’s Statute
 15. Resolution on amendments to the Association’s Statute and approval of the consolidated
  text of the Association’s Statute
 16. Any other business
 17. The Meeting closure