Uprzejmie zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej SAAMBA, które odbędzie się w siedzibie Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, 02-008 Warszawa, ul. Koszykowa 79, w sali nr 210.

Terminy:
I termin – 26.06.2024; godz.: 18.00
II termin – 26.06.2024; godz.: 18.30

Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zebraniu jest bieżące opłacenie składek członkowskich. Więcej informacji na stronie SAAMBA –  https://saamba.org.pl/

Porządek obrad Walnego Zebrania SAAMBA

1.        Sprawdzenie listy obecności

2.        Wybór Komisji Skrutacyjnej WZC

3.        Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZC

4.        Otwarcie i przyjęcie porządku obrad WZC

5.        Zatwierdzenie porządku obrad WZC

6.        Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2023

7.        Przedstawienie przez Zarząd lub osobę wyznaczoną sprawozdania finansowego  za rok 2023

8.       Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności za rok 2023

9.       Przyjęcie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia i udzielenie im      
           absolutorium

10.    Przyjęcie sprawozdania finansowego i podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2023 z zysku z lat ubiegłych

11.     Złożenie przez Zarząd propozycji zmiany wysokości składki członkowskiej

12.     Podjęcie uchwały o zmianie wysokości składki członkowskiej

13.     Omówienie proponowanych zmian Statutu

14.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

15.     Podjęcie uchwały o wyborze Członków Zarządu

16.     Wolne wnioski

17.     Zamknięcie zebrania.