Stowarzyszenie SAAMBA Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

z siedzibą ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa

w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla osób, składających oferty pracy w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowiska pracy

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie SAAMBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej z siedzibą ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:                                                              

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z wyborem oferty na podstawie:
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przez administratora) w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody) w zakresie przekazania pozostałych danych przez kandydata
 4. art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody w oddzielnie złożonym oświadczeniu) w zakresie przekazania danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9 ust. 1 RODO* (w tym danych o stanie zdrowia),
 5. przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie:
 6. art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody w oddzielnie złożonym oświadczeniu) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody w oddzielnie złożonym oświadczeniu),

ODBIORCY DANYCH:                                                                                   

Państwa dane będą przekazywane (w odpowiednich sytuacjach powierzane) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwa, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, podmiotom leczniczym w zakresie kierowania kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.

CZAS PRZETWARZANIA:                                                                                 

Państwa dane osobowe w zależności od celu będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy – do czasu zakończenia rekrutacji,
 2. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie pozostałych danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody- do czasu wycofania udzielonej zgody, jednakże nie dłużej niż do momentu zakończenia rekrutacji,
 3. w celu przeprowadzenia późniejszych rekrutacji – do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu udzielenia zgody nawet jeżeli zgoda nie zostanie wycofana,

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO*),
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*; art. 9 ust. 2 lit. a RODO*,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o kontakt
z Administratorem, którego dane podane są w niniejszej klauzuli informacyjnej. Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie Administratora, listownie bądź wysyłając żądanie na adres e-mail.    

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby móc uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym a brak ich podania może skutkować nie wzięciem pod uwagę złożonej oferty pracy. Podanie przez Państwa pozostałych danych na gruncie udzielonej zgody jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na bieżące postępowanie rekrutacyjne.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla dostawców usług i towarów będących osobami fizycznymi bądź fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie SAAMBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej z siedzibą ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:                                                             

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Zawarcie i wykonanie umowy kupna/dostawy usług lub towarów na podstawie:
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
 3. Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
 4. art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 5. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 6. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy)
 7. Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
 8. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).

ODBIORCY DANYCH:                                                                                                          Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.

CZAS PRZETWARZANIA:                                                                                                            

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy- do czasu zakończenia umowy,
 2. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
 3. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
 4. w celu zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg, wniosków- 1 rok od rozpatrzenia przedmiotowego zgłoszenia.

TWOJE PRAWA:                                                                                                                 Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                                                                                  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy i współpracy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów w tym realizacja postanowień zawartej umowy.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla kontrahentów, będących osobami fizycznymi bądź fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie SAAMBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej z siedzibą ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie usług/dostawę towarów na podstawie:
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
 3. Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
 4. art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 5. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 6. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
 7. Rozpatrywania/składania reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
 8. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).
 9. Ściągania należności na podstawie:
 10. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).

ODBIORCY DANYCH:                                                                                                            

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.

CZAS PRZETWARZANIA:                                                                                                         

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy,
 2. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
 3. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
 4. w celu rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od rozpatrzenia przedmiotowego zgłoszenia,
 5. w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności.

TWOJE PRAWA:                                                                                                                  Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                                                                                  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, oraz zawarcia i wykonania umowy i dostawę usług lub produktów.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących (pracownicy, współpracownicy) kontrahentów oraz dostawców

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie SAAMBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej z siedzibą ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:                                                                    

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Wykonania działań koniecznych do realizacji umowy na podstawie:
 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wykonaniu niezbędnych czynności zmierzających do prawidłowej realizacji umowy).
 3. Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
 4. art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 5. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 6. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
 7. Zgłaszanie oraz rozpatrywanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
 8. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).
 9. Ściągania należności na podstawie:
 10. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).

ODBIORCY DANYCH:                                                                                                            

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.

CZAS PRZETWARZANIA:                                                                                   

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu wykonania działań koniecznych do realizacji umowy – do czasu zakończenia umowy lub wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 2. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
 3. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
 4. w celu rozpatrywania i zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od rozaptrzenia przedmiotowego zgłoszenia,
 5. w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności.

TWOJE PRAWA:                                                                                                               Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                                                                                  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz zawarcia i wykonania umowy.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie SAAMBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej z siedzibą ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. Zarejestrowania korespondencji oraz udzieleniu odpowiedzi na nadesłaną korespondencję na podstawie:
 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o jakość współpracy, udzielanie odpowiedzi na nadsyłaną korespondencję oraz załatwianie wszelkich spraw będących jej przedmiotem).
 3. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o dobre imię firmy, obrona własnych interesów).

ODBIORCY DANYCH:

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług
w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.

CZAS PRZETWARZANIA:                                                                                                           

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu zarejestrowania korespondencji oraz udzielenia odpowiedzi na nadesłaną korespondencję- do momentu zakończenia korespondencji,
 2. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia współpracy, której dotyczyła korespondencja.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),
 • prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                                                                                  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla osób będących użytkownikami strony internetowej www.saamba.org.pl

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie SAAMBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej z siedzibą ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:                                                              

Państwa dane przetwarzane są w celu:

 1. Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie:
 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),
 3. Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 4. art. 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),
 5. Badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będących klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie:
 6. art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki)

ODBIORCY DANYCH:                                                                                                             

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą w tym hostingiem strony internetowej.

CZAS PRZETWARZANIA:                                                                                                           

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody- do czasu jej wycofania.

TWOJE PRAWA:                                                                                                                       

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                                                                                          

Podanie danych jest dobrowolne.

*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie SAAMBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej z siedzibą ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Podjęcia działań przed zawarciem umowy na podstawie:
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do pojęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy).
 3. Zawarcia i wykonania umowy zlecenia na podstawie:
 4. art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
 5. Wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych w zakresie zgłoszeń zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych na podstawie:
 6. art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak: ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, rozporządzeń wykonawczych w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej,
 7. Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
 8. art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 9. Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie:
 10. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o wizerunek i dobre imię)
 11. Nadania i dalszej realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora na podstawie:
 12. art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze danych)
  w związku z art. 29 RODO*.
 13. Prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na podstawie:
 14. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o poufność informacji przedsiębiorstwa oraz właściwą organizację pracy).

ODBIORCY DANYCH:

Państwa dane będą przekazywane (w odpowiednich sytuacjach powierzane) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług hotelarskich oraz innych usług noclegowych w zakresie delegowania zleceniobiorcy oraz organizacji wyjazdów służbowych, podmiotom świadczącym usługi przewozu osób, bankom oraz pozostałym instytucjom finansowym w zakresie wypłaty wynagrodzenia, podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy zlecenia- do czasu podpisania umowy zlecenia,
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy,
 3. wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych w zakresie zgłoszeń zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych- 10 lat od zakończenia umowy zlecenia,
 4. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
 5. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia współpracy/umowy zlecenia,
 6. w celu nadania i realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych- do czasu ustania upoważnienia,
 7. w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych- 6 lat od ustania upoważnienia.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie realizacji umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji umowy zlecenia. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów czyli podpisania oraz realizacji umowy zlecenia.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla osób z którymi Stowarzyszenie nawiązuje kontakty
w sprawach dotyczących statutowej działalności Stowarzyszenia

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie SAAMBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej z siedzibą ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Nawiązywanie kontaktów w tym składanie zapytań ofertowych, składanie wniosków
  o oszacowanie zamówienia, wycenę lub wniosków/zapytań w pozostałych sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia na podstawie:
 2. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę usług i towarów),
 3. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy, dobre imię i wizerunek). 

ODBIORCY DANYCH:

Stowarzyszenie będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu nawiązania kontaktów handlowych- do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 2. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia nawiązywania relacji.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby Stowarzyszenie mogło rozpatrzyć ofertę. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów.

 * Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla osób odbywających staż w Stowarzyszeniu

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie SAAMBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej z siedzibą ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Wypełnienia obowiązków przewidzianych w umowie dotyczącej odbywania stażu na podstawie:
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.
 3. Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
 4. art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 5. Nadania i dalszej realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora na podstawie:
 6. art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze danych)
  w związku z art. 29 RODO*.
 7. Prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na podstawie:
 8. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o poufność informacji przedsiębiorstwa oraz właściwą organizację pracy).
 9. Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 10. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o wizerunek i dobre imię).

ODBIORCY DANYCH:

Stowarzyszenie będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu wypełnienia obowiązków przewidzianych w umowie dotyczącej odbywania stażu- do czasu zakończenia umowy na odbycie stażu,
 2. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego
  w którym powstał obowiązek podatkowy,
 3. w celu nadania i realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych- do czasu ustania upoważnienia,
 4. w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych- 6 lat od ustania upoważnienia.
 5. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 3 lata od zakończenia umowy odbywania stażu.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji umowy odbycia stażu. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów czyli podpisania oraz realizacji umowy o odbycie stażu.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla wolontariuszy, z którymi zawiązana została umowa o pracę wolontarystyczną

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie SAAMBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej z siedzibą ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. Realizacji zobowiązań korzystającego z wolontariatu na podstawie:
 2. art. 6 ust.1, lit. c jak również na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 42- 50 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873) oraz innymi przepisami prawa regulującymi kwestie opisane w art. 45 i art. 46 ustawy a także w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeksu cywilnego.
 3. Zawarcia i wykonania umowy o pracę wolontarystyczną na podstawie:
 4. art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
 5. Organizacja wyjazdów wolontariuszy (rezerwacja biletów oraz miejsc noclegowych) na podstawie:
 6. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na dbaniu o skuteczne i prawidłowe funkcjonowanie Stowarzyszenia w tym również prawidłowe świadczenie usług względem kontrahenta fundacji oraz innych zadań).
 7. obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 8. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na dbaniu o wizerunek i dochodzenie swoich praw),
 9. Nadania i dalszej realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora na podstawie:
 10. art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze danych)
  w związku z art. 29 RODO*.
 11. Prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na podstawie:
 12. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o poufność informacji przedsiębiorstwa oraz właściwą organizację pracy).

ODBIORCY DANYCH:

Stowarzyszenie będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 • w celu realizacji umowy- do momentu jej zakończenia,
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – 5 lat od zakończenia umowy,
 • w celu realizacji roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
 • w celu organizacji wyjazdów wolontariuszy- do czasu zrealizowania usługi
 • w celu nadania i realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych- do czasu ustania upoważnienia,
 • w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych- 6 lat od ustania upoważnienia.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych- w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów. W przypadku ich niepodania nie dojdzie do zawarcia i realizacji umowy wolontariatu.

*Mowa o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula Informacyjna dla darczyńców

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie SAAMBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej z siedzibą ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:                                                                       

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. Przyjęcia darowizny na podstawie:
 2. art. 6 ust.1 lit. f RODO* przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia),
 3. Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
 4. art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków,
 5. Prowadzenia pozostałych działań sprawozdawczych względem organów publicznych w związku z przyjętą darowizną na podstawie:
 6. art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego.

ODBIORCY DANYCH:                                                                                                

Stowarzyszenie będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie Stowarzyszeniem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA:                                                                                                           

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 • w celu przyjęcia darowizny- do momentu jej zakończenia,
 • w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej – 5 pełnych lat od przyjęcia darowizny,
 • w celu prowadzenia pozostałych działań sprawozdawczych względem organów publicznych- 5 pełnych lat od przyjęcia darowizny.

TWOJE PRAWA:                                                                                                              Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                                                                                Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe przyjęcie darowizny na rzecz Stowarzyszenia.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla członków stowarzyszenia

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie SAAMBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej z siedzibą ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. Rozpatrzenia deklaracji w związku z potrzebą weryfikacji spełnienia kryteriów nabycia członkostwa na podstawie:
 2. art. 6 ust.1 lit. f RODO* przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia),
 3. Nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu, wykonywaniu praw i obowiązków członka Stowarzyszenia, rozliczania składek członkowskich na podstawie:
 4. art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze danych)
  w związku z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
 5. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na dbaniu o skuteczne i prawidłowe funkcjonowanie Stowarzyszenia w tym również prawidłowe świadczenie usług względem kontrahenta fundacji oraz innych zadań).
 6. Informowania o działalności Stowarzyszenia w tym organizowanych wydarzeniach i innych formach działalności na podstawie:
 7. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na wykonywaniu zadań statutowych),
 8. Nadania i dalszej realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora na podstawie:
 9. art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze danych)
  w związku z art. 29 RODO*.
 10. Prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na podstawie:
 11. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o poufność informacji przedsiębiorstwa oraz właściwą organizację pracy).
 12. obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 13. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na dbaniu o wizerunek i dochodzenie swoich praw).
 14. Prowadzenia działań archiwizacyjnych na podstawie:
 15. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na dbaniu o wizerunek i dochodzenie swoich praw).

ODBIORCY DANYCH:

Stowarzyszenie będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 • w celu rozpatrzenia deklaracji w związku z potrzebą weryfikacji spełnienia kryteriów nabycia członkostwa – do momentu rozpatrywania deklaracji członkowskiej,
 • w celu nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu, wykonywaniu praw i obowiązków członka Stowarzyszenia, rozliczania składek członkowskich – do czasu bycia członkiem Stowarzyszenia,
 • w celu Informowania o działalności Stowarzyszenia w tym organizowanych wydarzeniach i innych formach działalności – do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • w celu nadania i dalszej realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora- do czasu ustania upoważnienia,
 • w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych – 6 lat od ustania upoważnienia,
 • w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń- 6 lat od ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
 • w celu prowadzenia działań archiwizacyjnych- 6 lat od ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe rozpatrzenie deklaracji członkowskiej a w późniejszym czasie realizacji praw i obowiązków związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu.

*Mowa o: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

Dane Członków lub uczestników spotkań mogą być  przekazane do USA, do firmy Google INC w związku z korzystaniem przez stowarzyszenie z usług Google do rejestracji w spotkaniach stowarzyszenia.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu.

Dane osobowe członków stowarzyszenia, będą  przetwarzane przez okres maksymalnie 10 lat od ustania członkostwa. W przypadku członków którzy zostali ze stowarzyszenia wydalenie dyscyplinarnie bezterminowo.
Dane osobowe kandydatów na członków stowarzyszenia, będą przetwarzane przez okres maksymalnie 10 lat od daty podjęcia decyzji co do członkostwa. W przypadku osób które zostały przyjęte dane będą przetwarzana później w takim terminie jak dane członków stowarzyszenia.

Osoba której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i  prawo do przenoszenia danych; 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
Do czasu  przyjęcia kandydata na członka stowarzyszenia, ma on prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (www.uodo.gov.pl).

Informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
Podanie danych jest wymogiem umownym,  w przypadku braku podania danych osobowych, kandydata nie może zostać członkiem stowarzyszenia.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Nie dotyczy, dane nie podlegają profilowaniu i automatycznemu podejmowaniu decyzji.