S T A T U T

Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (SAAMBA) 

Tekst jednolity z dn. 14.11.2018 r.

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem SAAMBA. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może używać angielskiej nazwy Warsaw University of Technology Business School Students and Alumni Association, a także jej skrótu SAAMBA. 

§ 2 

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104) z uwzględnieniem zmian i nowelizacji tejże ustawy i posiada osobowość prawną. 
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

§ 3 

Terenem działania jest obszar całego kraju i poza granicami, zaś siedziba mieści się w Warszawie. 

§ 4 

Stowarzyszenie może używać pieczęci, logo i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 5 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 6 

Celem Stowarzyszenia jest: 

 1. Skupianie absolwentów i studentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej w organizacji działającej na rzecz utrzymania stałych kontaktów, wymiany doświadczeń i świadczenia pomocy koleżeńskiej. 
 2. Promocja Stowarzyszenia oraz działania na rzecz utrzymania wysokiego poziomu i prestiżu Szkoły Biznesu PW. 
 3.  (skreślony)
 4. Pomoc w rozwijaniu kariery zawodowej i dokształcanie menedżerów w dziedzinie organizacji i zarządzania. 
 5. Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania. 
 6. Inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele stowarzyszenia. 
 7. Propagowanie zasad etyki zawodowej i profesjonalizmu kadr menedżerskich. 
 8. Opiniowanie aktów prawnych, które regulują działalność pozostającą w bezpośrednim związku z celami stowarzyszenia. 
 9. Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach dotyczących rozwoju przedsiębiorczości firm i przedsiębiorców. 

§ 7 

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele przez: 

 1. Organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów, różnorodnych szkoleń, staży, targów, itp. 
 2. Organizowanie cyklicznych, okolicznościowych zjazdów absolwentów, uroczystych balów, zajęć sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej i wypoczynku oraz organizowanie wspólnych wyjazdów zagranicznych. 
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej, w szczególności obejmującej portal oraz wydawanie książek, czasopism, gazet i wydawnictw periodycznych. 
 4. Pozyskiwanie środków finansowych na cele statutowe. 
 5. (skreślony)
 6. Udzielanie członkom stowarzyszenia pomocy prawnej i zawodowej. 
 7. Opiniowanie aktów prawnych poprzez pisanie petycji, występowanie do władz. 
 8. Aktywne uczestniczenie w podejmowaniu decyzji ważnych dla Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. 
 9. Inne działania zapewniające realizację celów. 
 10. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 
 11. Realizowanie celów promocyjnych poprzez sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe. 
 12. Prowadzenie działalności mającej na celu pozyskiwanie ofert pracy i upowszechnianie informacji o miejscach pracy wśród studentów i absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. 
 13. Prowadzenie prac badawczo rozwojowych w dziedzinie nauk ekonomicznych i interdyscyplinarnych nauk ekonomicznych. 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8 

Członkowie dzielą się na: 

 1. zwyczajnych 
 2. nadzwyczajnych 
 3. wspierających 
 4. honorowych 

§ 9 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która jest absolwentem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i nie została wcześniej wykluczona ze Stowarzyszenia.

§ 10 

Członek zwyczajny, o ile na bieżąco opłaca składki członkowskie, ma prawo: 

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu, 
 3.  Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, 
 4.  Korzystać z pomocy Stowarzyszenia. 

§ 11 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 

 1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia, 
 2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich. 

§ 12 

Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, będąca studentem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, jak również niebędąca studentem lub absolwentem Szkoły Biznesu, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zobowiążę się przestrzegać obowiązków członka Stowarzyszenia i zgodnie z § 21 zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek nadzwyczajny posiada prawa określone w § 10 pkt 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym, o ile na bieżąco opłaca składki członkowskie. 

§ 13 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może został osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w § 10 pkt 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym o ile na bieżąco opłaca składki członkowskie. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela. 

§ 14 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

§ 15 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu, 
 2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy, skreślenie musi być w tym przypadku poprzedzone pisemnym upomnieniem, 
 3. Wykluczenia – z powodu nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia lub działaniu na szkodę Stowarzyszenia; Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia po uprzedniej akceptacji treści uchwały o wykluczeniu przez Komisję Rewizyjną bądź Walne Zebranie większością głosów oddanych za uchwałą,
 4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobą prawną, 
 5. Z powodu śmierci. 

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna. 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia 

§ 16 

Władzami Stowarzyszenia są: 

 1. Walne Zebranie 
 2. Zarząd 
 3. Komisja Rewizyjna 
 4. (skreślony) 

Kadencja władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może uchwalić jawność głosowania większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji dodatkowych członków, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 

§ 17 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§ 18 

Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co dwa lata, jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie dwukrotnie przy użyciu poczty elektronicznej o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Powyższy tryb należy przyjąć jako obowiązujący w przypadku zawiadamiania członków Stowarzyszenia o innych istotnych zdarzeniach. 

Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Walnego Zebrania, drugi termin może odbyć się tego samego dnia bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania. 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia. 
 2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
 3. Wybór w pierwszej kolejności prezesa, ustalenie składu ilościowego Zarządu, wybór członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 
 4. Zatwierdzanie wysokości składek członkowskich zaproponowanych przez Zarząd, z zastrzeżeniem kompetencji Zarządu do corocznej waloryzacji wysokości składki nieprzekraczającej 10%. 
 5. Nadawanie godności członka honorowego. 
 6. Zatwierdzanie uchwał Zarządu o nadaniu statusu członka zwyczajnego osobom niebędącymi absolwentami Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. 
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia. 
 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 
 9. Uchwalanie regulaminów funkcjonowania Władz Stowarzyszenia. 
 10. Rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

§ 19 

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie: 

 1. z własnej inicjatywy, 
 2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, 
 3. na pisemny wniosek co najmniej 15 członków Stowarzyszenia. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. W razie braku zwołania Walnego Zebrania w tym terminie, Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez dowolnego członka Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 15 członków Stowarzyszenia

§ 20 

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami. Zarząd składa się z prezesa i od 2 do 6 absolwentów, spośród których Zarząd wybiera maksymalnie dwóch wiceprezesów.  Zarząd wyznacza spośród swoich członków osoby pełniące funkcje sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby.  
 2. Ponadto w skład Zarządu Stowarzyszenia mogą wchodzić:  po jednym reprezentancie studentów z każdego programu, wywodzący się spośród studentów –  o ile uzyskają aprobatę członków Zarządu wywodzących się spośród wybranych w wyborach absolwentów.. 

§ 21 

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy: 

 1. Realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia, 
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
 3. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia, 
 4. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 
 5. Sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności, 
 6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń, 
 7. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia, 
 8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających. 
 9. Proponowanie wysokości składek członkowskich a także prawo do ich corocznej waloryzacji nie większej jednak niż 10%, 
 10. Windykacja należności Stowarzyszenia w szczególności należnych składek członkowskich. 

§ 22 

Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całości działalności Stowarzyszenia, 
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień, 
 3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania, 
 4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. 
 5. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami stowarzyszenia a Zarządem i pomiędzy członkami stowarzyszenia (w sprawach dotyczących stowarzyszenia).

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

§ 23 

(skreślony)

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 24 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

 • ze składek członkowskich, 
 • dotacji, darowizn, spadków, zapisów, 
 • wpływów z działalności statutowej, 
 • dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
 • dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej, 
 • wpłat z tytułu odpisów podatkowych, dotacji i darowizn na cele społeczne i publiczne. 

2. Zabrania się rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia w celu: 

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań w stosunku do jej członków, członków jej władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 
 • przekazywania go na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
 • wykorzystywania go na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, 
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz osoby bliskie. 

§ 25 

 1. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: prezes działający z innym członkiem Zarządu lub wiceprezes działający innym członkiem Zarządu. 
 2. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd. 
 3. Wypłaty z konta lub kasy Stowarzyszenia muszą posiadać podpisy prezesa działającego z innym członkiem Zarządu lub wiceprezesa działającego innym członkiem Zarządu lub Skarbnika działającego innym członkiem Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26 

 1. Uchwałą w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 
 2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. 

W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania majątek Stowarzyszenia zostaje przeznaczony na pomoc stypendialną studentom Szkoły Biznesu Politechniki Warsza